SkanskDansk
Forord > Krigens forløb 1657 > Norge, Skaane 1657


Norge, Skaane 1657


I det foregående afsnit blev der berettet om søslaget "under Falster". Situationen i det danske sydhav i oktober måned 1657 beskrives således: "... den Svenske Flode turde ikke gaae ud af Havnen, men lod den Danske beholde Søen, saa at Kongen af Sverrig kunde ikke giøre Landgang paa nogen af de Danske Øer, som hans Forsæt var.". Herefter lyder det:

Dannemarks Riges Historie, 1856, bind 3, s. 159:

Udi Norge derimod og Skaane fik de Svenske mange Stød. Thi Ulrik Christian Gyldenløve, som anførte Tropperne udi Skaane, holdt sig tapperligen med de Svenske, og udi adskillige Skarmytzler skildte [s. 159 til 160] dem med en stor Hob Folk, saa at den Svenske Feltmarskalk Græv Steenbuk maatte retirere sig fra Skaane, hvor han søgte at tage Qvarteer, og sætte sig under Stykkerne af Halmstad, efter at han var skilt med en stor Hob Folk af de Danske, der fuldte ham iideligen udi Hælen.
Udi Norge havde den Svenske Feltmarskalk giort et Indfald, men fandt brav Modstand der af den Norske General Herr Iver Krabbe, efter at bemeldte Svenske Anfører havde opholdet sig nogen Stund udi Norge, og imidlertid giort sig Mester over to smaa Skantzer, begav han sig udi all Stilhed derfra til Halland, udi Tanke at støde til de andre Svenske, som havde retireret sig til Halmsted, og med samtlig Magt at overfalde de Danske, der havde beleiret Laholm. Den 3 (13) Sept. komme begge Partier udi Trefning sammen, og skiøde paa hinanden til den mørke Natt, indtil de Svenske omsider maatte vige tilbage og lade de Danske beholde Marken.
For at sætte disbedre Mod udi sine Folk begav Hans Kongelige Majestet sig udi egen høie Person den 28. Sept. fra Kiøbenhavn til Skaane, og holdt de Svenske ved idelige Skarmytzler saalænge varme, indtil den 2 (12) Octobr., da komme begge Partierne atter igien for Alvor sammen een Miil fra Laholm, hvor de Svenske igien lidde stor Skade, og mistede over 1000 Mænd, blant hvilke Baron Lilliehoeik, samt nogle Feltstykker. De Danske savnede blant andre Knud Alefeld og nogle faae Gemeene. Med dette Slag var Kongen af Sverrig meget ilde fornøiet, og talte den Svenske General Banner siden haardt til, efterdi han sammesteds have ført saa slet Conduite.
De Kongelige Danske Tropper sloge derpaa deres Leier ved Halmsted udi Halland; udi Forsætt at støde til den Norske Krigs=Hær, og med samtlig Magt at foretage noget af Vigtighed, men dette Anslag blev forhindret ved de Svenskes store Fremgang udi Jylland, thi Hans Majestet maatte da bruge sin største Magt paa Fyen, hvor Faren var størst, og derfore maatte forlade Skaane, og begive sig til Siælland igien, hvor han anlangede den 21 Octobr. til Kiøbenhavn med Rigets Hofmester, Rigets Amiral, og Hertug Johan Friderik af Brunsvig; der opholt han sig ikke længe, men begav sig strax til Fyen ikke alleene for at beskytte samme Øe mod all fiendtlig Overfald, men endogsaa for at giøre Fienden nogen Afbrek udi Jylland og Holsteen, og at tvinge dem til at bryde op.
Imidlertid havde de Svenske trænget sig ind udi Jylland, og slaget deres Leir for Frideriks=Odde, hvilken Stad de agtede strax at bestorme, men som de fornam, at Fortificationerne og Besætningen vare stærkere end de indbildte sig, turde de ikke vove sig dertil, men lode sig alleene nøje med at indslutte Staden, og sloge deres Lejr et Stykke derfra. Derefter leverede Kongen af Sverrig Krigs=Hæren til Vrangel, og bød ham at angribe Fyen, saasnart de forventede Krigs=Skibe komme fra Gottenborg, efterdi han ingen Forhaabning havde at bemægtige sig Frideriks=Odde, førend han var bleven Mester over Fyen. Han selv tog Vejen til Vismar, at han kunde disbedre have et Øje til Tydskland og Preudsen, og see hvad Floden forrettede. [s. 160 til 161] [fortsættes]


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple