SkanskDansk
Forord > Skåne 1658 > 18. februar 1658


18. februar 1658


Taastrupaftalen af 18. februar 1658
= 28. februar 1658 efter den gregorianske kalender

Se kilde.

Puncter hwaröfwer begge nordiske chroners fullmechtige commissarier ähre förlikte oh öfwer eens komne, där medh den öhrlog och det miszförståndh som emällan begge rijken warit hafwer, at bijläggia.

1. [Skall här effter emällan begge konungar och rijken, så och desz jnnebyggare wara och blifwa een richtig och efwigwarande frijdh; så at här effter ophäfwes all irring och miszförståndh och oenigheet, och däremoth igen oprättas ett gott förtroende, stadig vänskap, fridh och eenigheet; och således genom een general amnistie förgätes och heelt vthsläckes alt hwadh på begge sijdor så för som uthi varande krijgh kan wara förelupet.]

2. Att på begge sijder renuncieras alle alliancer, som kunne wara giorde eendera af parterne till præiudice.
3. Att här effter den eene ingen alliance giör emoth den andra, heller uthi någon måtto assisterer den andres fiende.
4. Att begge parterne förhindre, så wijda möijeligit ähr, att ingen fiendtlig örlogs flotta, passerar igenom Sundet och Bält in uthi Ostersiöen.
5. Bremszebroes tractater förblifwer uthi desz förrige krafft och fulle vigeur, så wida den widh denne tractaten icke förandras.
6. Hwilke konungar eller republigver, potentater eller furstar, som begiäre at vthi denne fredh inslutas, dee hafwe det hoos begge konunger at sökia.
7. Alle swänske skepp, som swänske vndersåthare tillhörer, at passera igenom Sundet och Bält, frie förvthan någon tuls erleggiande, visitation eller certification, när dee allenast på Hans Kongl. Maij:tz aff Danmark tullbodh richtigt siöpasz framwisa: Men medh swänske godz skeppat och inladdat vthj främmandes skepp förhålles häreffter som tillförende, att dee skole hafwa richtige certificationer, effter Bremszebroes parters innehåldh, hwar wedh dee sigh för tulltagande och annan beswär befrija kunne.
8. Gifwes Hans kongl. Maij:tt af Swärie till satisfaction emoth dee occuperande länders affträdande så wäl som den erledne skada uthi detta kriget Hallandh, Skåne, Bleckingh, deszlijkes Bornholm medh desz vnderliggande öijer, såszom och Bahus slott och lähn i Norie medh alle deres högheeter och rättigh[et]er och appertinentier, intet vndantagandes, lijka som chronan Danmark här till det brukat och nutit hafwer.
9. Sammaledes cederes Kongl. Maij:tt och chronan Swärige, af Kongl. Maij:tt och chronan Danmark Tronhems läten medh alle desz appertinentier, som medh rätta där till hörer och där till hört hafwer till watten och landh, at incorporeras Swäriges chrona till efwerdeligh egendomb.
10. Hans Kongl. Maij:tt af Swärie hafwer deremoth, att restituera alle dee länder och fästninger, som Hans Maij:tt sigh vthi warande feijgde hafwer bemechtigat, det ware sigh uthi Danmark, Norie, Schleszwigk, Holsteen och grefweskapet Pinneberg; j lijka måtto afstår Hans kongl. Maij:tt aff Swärie för sigh och sine effterkommande alle dee prætentioner och rättigheter, som Hans Maij:tt ratione ducatus Bremensis hafwer eller kan hafwa på grefskapet Delmenhorst och Dittmarsken.
11. Deszlijkest skole alle fångar på begge sijder, höge och låge af hwadh ståndh och condition dee och kunne wara vthan all rantzon strax leedige och löösze giftvas.
12. Hans Kongl. Maij:ttz af Swärie armee skall vthur Hans Kongl. Maij:tz af Danmarks landh det förste och snaraste, som möijeliget kan wara och till det seenaste innan den 2 maij sig begifwa, och i medler tijdh skole dee niuta deras nödige vnderhåldh, doch at där hålles godh ordre och disciplin.
13. Ähr bewilliat att alle ständer, adell så wäl som oadell, andelige och wärdtzlige vthi dee wedh desze tractater bortgifne länder och lähn i Danmark och Norie skole niuta den samma lagh och dee privilegier (så wida dee icke kunna strida emoth dee fundamentale constitutioner af chronan Swärie, elliest lofwes af Kongl. Maij:t i Swärie, at snarare willia förmeera deres privilegier än dem förminska) som dee här till hafft hafwa, och för sigh och deras effterkommande behålla alt det godz och den egendomb, som dem antingen igenom arff, kiöp, pant eller annan måtto medh rätta kan tillkomma.
14. Hans Kongl. Maij:tt af Swärie skall och restitueras alle dee landh och platzer, som uthi varande feijgd ähre blefne occuperade och Swäries chrona affhände, ehwarest dee och kunde wara belägne, så will såszom och dee tre swänske skep, som wedh krigetz begynnelsze vthi Sundet äro anhåldne blefne skole effter certificationens lydelsze medh deras lading eller desz billige värde i lijka måtto blifwa restituerade.
15. Affstås till Hans Kongl. Maij:tt af Swärie all den iurisdiction andelig och wärdzlig, så wida Hans Kongl. Maij:tt af Danmark hafwer på det godz vppå Landtrügen.
16. Fästningerne skole på begge sijder öfwerlefwereras förvthan någre stycker och ammunition, så wäl dee som vthi detta kriget äro eröfrade blefne, såszom och dee andre hwilke vthi tractaten afstås, och bönderne vthj dee lähn där samma fästninger äro belägne, wara plichtige samma styrker och ammunition till stranden at framföra, hwarest det bäst och lägeligast kunne inskeppas.
17. Hertigen af Holsten skall Hans Kongl. Maij:tt af Danmark gifwa effter billigheeten contentement, hwarom medh honom sielf skall tracteras och slutas.
18. Lofwes ochså här medh, at gref Vlefeldt skall skee restitution af sitt godz och lööszöre, så och inkomsten där af ifrån den tijd commissarierne dem till sigh annammat hafwa och in till denne dagh, och skall det honom fritt stå sampt hans grefwinna, swärmoder, barn, wänner och tiänare, at byggia och boo vthi Danmark frij och säker hwarest honom och dem lyster. Dee lähn som grefwe Vlefeldt och hans son nembl. Hirscholm, Munkelie och S:t Hans closter vthi Norie hafwer waret förlänte medh, hafwe dee både effter förlänings brefwens lydelsze, at niuta och behålla och hans gemahl hennes tillbörlige titel fullkomlig att restitueras.
19. Det vthgångne Manifestt skall igen afskaffas, och icke mehra vplägas och sällias.
20. Hans Kongl. Maij:tt af Danmark låfwer ochså, at öfwerlåta till Hans Kongl. Maij:tt af Swärie tutuszende till häst och tutuszende till footh.

Att detta ofwanskrefne, som af begge parters fullmechtige commissarier belefwat är skall orvggeligen hållas, hafwe iempte osz de herrar mediatorer af Hans Konungl. Maij:tt i Frankrijke och Hans Högheet protectoren aff Engelandh såszom wittnen detta vnderskrifwit och förseglat vthi Torstrup den 18 februarij anno 1658.

Le cheualier de Terlon.
Ph. Meadowe.
Corfitz greffue aff Wllffeld.
Sten Bielke

[Orig. med sigill i Sverige A. 1658. Danska Rigsark]

==

Ovenstående tekst er gengivet fra den tekst, som Kroppedal Museum har lagt ud på internettet i forbindelse med 350 året for taastrup/roskildeforræderiet.

Kroppedalmuseets internetansvarlige mener, at ovenstående "taastrupaftale" kan betegnes som en "skånsk originaltekst", selvom sprogformen helt åbenlyst er svensk og ikke skånsk/dansk fra 1658.

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple