SkanskDansk
Forord > Vinteren 1658/1659 > Københavns privilegier


Københavns privilegier


Året 1658 havde været vidne til mange sælsomme hændelser. Den "svenske" hærs march over isen, forræderiet i Roskilde, den "svenske" forhalingstaktik og efterfølgende genåbning af krigen i august 1658. Endvidere indledningen på den lange belejring af København og den spirende modstand mod okkupationsmagten på Sjælland og i Skåne.

På Bornholm lykkedes det - efter den hollandske flådes ankomst til de østlige danske farvande - at arrestere den svenske hærledelse på øen og "forære" Borringholm (Bornholm) til fædrelandet.

Efter omtalen af denne Bornholms Befrielse berettes der om, hvordan Københavns privilegier blev udvidet med fire nye artikler hen mod slutningen af året 1658 (privilegierne i den enevolds-manipulerede udgave af 1661, her, pdf-format):

Dannemarks Riges Historie, 1856, bind 3, s. 229-230:

Da Landets Restitution udi den paafølgende Freds Forhandling blev paastaaet af de Svenske, tilkiøbte Kong Friderik sig en Hob Adels Gods udi Skaane, og derved samt andet Vederlag fornøiede Sverrig for sin Prætension paa Borringholm.

Dette er det fornemste som tildrog sig udi det Aar 1658, mod hvis Udgang Hans Majestet extenderede og forbedrede de Privilegier som udi Augusto vare givne til Kiøbenhavn, saaledes at 4re nye [side 229 til 230] Artikle der til bleve lagde. Og, som de samme ikke findes blant de trykte Forordninger, vill jeg dem her anføre.

8. Af alle Vahre, som her udi Staden ind og udføres, enten de selges til Kronen eller ikke, med mindre vi dem selv lade forskrive, skall gives den nu sædvanlige Havne Accise paa Byens Accise-Bod, saa og den sædvanlige Havne=Penge til Byen af alle Skibe og Skuder i hvor de ligge inden Refshals=Tønde, Vores Accise og Havne=Penge uforkortede, og skall vor Tolder paa Toldboden ej nogen for udgaaende klar giøre, førend beviises, at de have som forskrevet staaer, giort Rigtighed til Byen.
9. Med den ordinaire Vagt her i Staden skall i Freds og Feide=Tid forholdes efter Vor elskelige kiære Hr. Far=Faders og Faders begge Salig og Høilovlig Ihukommelse derom giorte Forordning, som og hermed udi alle sin Ord, Clausuler og Puncter skall være confirmered, eftersom det er agted alle Indvaanerne til Gavn og Beste.
10. Alle de, som her i Staden ere Boesatte, skulde pro Qvota udstaae Kongl. og Byens Tynge undtagen Adelen, Professorerne, Geistlige, graduerede, saa og Kongelige Tienere, som ingen Borgerlig Handel eller Næring bruge, og deres Enker.
11. Og, eftersom Byens og Borgernes Jorder og Eiendomme formedelst Forvidning af Fortificationerne og i andre Maader ere forringede, ville Vi naadigst enhver igien, som nogen Jord i saa Maader mist haver, herimod ligesaa meget udvise lade, enten af Valbye eller andre her omkring beliggende Lands=Bye Mark, naar GUd giver bedre og fredeligere Tilstand.

Disse 4re Artikle ere det Tillæg, som blev giort til de forrige, saa at Stadens Privilegier, som bleve givne for Souverainetetet, bestode udi 11 Artikler, og bleve de 7 forrige udi denne sidste extenderede Forordning repeterede, og i deres fulde Vigueur.

Dermed sluttes det Aar 1658, hvis Udgang var sørgelig i Henseende til Ulrik Christians Død; thi foruden den Tapperhed og Hurtighed han besad, havde han erhverved sig en særdeles Tillid og Kiærlighed hos det Kiøbenhavnske Borgerskab, saa at hans Død udi Allmindelighed blev begrædet.  [fortsættes]

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple